regeneracja układów

Pomiary zużytych ślimaków i cylindrów

Przed przystąpieniem do naprawy zużytego układu plastyfikującego, polegającej na regeneracji ślimaka i cylindra lub ich wymiany, proponujemy wcześniejsze wykonanie

niezbędnych pomiarów, na podstawie których jesteśmy w stanie zaproponować NAJKORZYSTNIEJSZE rozwiązanie problemu.

CYLINDER – wykonujemy pomiary średnicy otworu za pomocą średnicówki zegarowej rozpoczynając od wyjścia cylindra a kończąc przy części zasypowej, w określonej podziałce np. co 100[mm]. Dla oznaczenia niesymetryczności zużycia (owalizacja) pomiaru dokonujemy w co najmniej dwóch przekrojach. Określamy również stan powierzchni roboczej, rodzaj zużycia. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek wykonujemy badania nieniszczące np. badania ultradźwiękowe UT czy badanie penetracyjne PT.

ŚLIMAK – jako podstawowy, wykonujemy pomiar średnicy zewnętrznej za pomocą mikrometru oraz pomiary grubości zwoju (pióra), rdzenia i twardości. W przypadku geometrii złożonych wykonujemy pomiary elementów ślimaka w poszczególnych strefach decydujących o ich prawidłowym z założenia działaniu. W przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek wykonujemy badania nieniszczące np. badania ultradźwiękowe UT czy badanie penetracyjne PT. Określamy stan powierzchni roboczej i rodzaj zużycia.

Po dokonanych pomiarach wykonujemy protokół oceny zawierający: dane pomiarowe, ocenę zużycia z zaznaczeniem jej rodzaju w poszczególnych strefach połączonych z dokumentacją fotograficzną. We wnioskach dotyczących warunków dalszej eksploatacji przedstawiamy sugestie co do przewidywanego okresu pracy i wynikającymi z postępującego procesu zużycia, parametrami przetwórstwa. Na podstawie istniejącego stanu technicznego proponujemy najkorzystniejszy z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia prognozowany termin jego naprawy poprzez regenerację całego układu, wymianę na nowy lub sposób mieszany (regeneracja + wykonanie nowej części).

Sugerujemy, aby nasi Klienci w trakcie planowanych przestojów produkcyjnych wykonali takie pomiary w wersji pełnej lub skróconej, traktując je jako wskazówki do ewentualnego zaplanowania przestoju linii lub jako środek prewencyjny przed nieplanowanym i najczęściej niepożądanym zatrzymaniem pracy.